سهمیه زائر سرای مشهد

 

 

 

 

مهلت ثبت نام

 مبلغ سهمیه

تاریخ ورود

تاریخ خروج

۱۳۹۶/۰۲/۲۱

۱۷۰۰۰۰ ۱۳۹۶/۲/۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهمیه زائر سرای مشهد