سهمیه زائر سرای مشهد

 

 

 

۱۳۹۶/۰۳/۰۹ مجموعه رفاهی شماره ۳ زائر سرای مشهد ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۶   ثبت نام نشده ۱۷۰۰۰۰ خیر

۱۳۹۶/۰۴/۰۷

 
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ مجموعه رفاهی شماره ۳ زائر سرای مشهد ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

 

ثبت نام نشده ۱۷۰۰۰۰ خیر

۱۳۹۶/۰۵/۰۵

 
                     
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ مجموعه رفاهی شماره ۳ زائر سرای مشهد ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲   ثبت نام نشده ۱۷۰۰۰۰ خیر

۱۳۹۶/۰۶/۱۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهمیه زائر سرای مشهد

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir