پایش مراکز تحقیقاتی

 

      نام واحد: مدیریت پایش و ارزیابی مراکز تحقیقاتی

 

 

شرح وظایف کلی

۱-     روزآمدسازی اطلاعات اصلی مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه، موقعیت و نیروی انسانی هر مرکز به‌صورت مداوم

۲-     انجام امور مربوط به فرآیند ارزشیابی سالانه فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه

۳-     پیگیری فرآیند دریافت موافقت اصولی و قطعی مراکز تحقیقاتی پس از بررسی در دانشکده مربوطه

۴-     پیگیری فرآیند توسعه مجموعه مراکز تحقیقاتی هر دانشکده

۵-     پیگیری امور مربوط به جذب هیات علمی پژوهشی و یا متقاضیان طرح نیروی انسانی در مراکز تحقیقاتی

۶-      نظارت بر امور مربوط به تاسیس و ارزشیابی مراکز تحقیقاتی خصوصی مصوب

 

      لیست افراد مرتبط با خدمت و اطلاعات تماس

 آقای دکتر مرتضی پورفزازم  : مدیر پایش و ارزیابی مراکز تحقیقاتی

       تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۰۶۱

       پست الکترونیک: Pourfarzam@pharm.mui.ac.ir

خانم اعظم شیرانی : کارشناس پایش و ارزیابی مراکز تحقیقاتی

      تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۰۸۰

       پست الکترونیک: zshirani63@gmail.com

 

 

        خدمات قابل ارائه

۱-     اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتیدر داخل دانشگاه

۲-     اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند تاسیس مراکز تحقیقاتی خصوصیدر داخل دانشگاه

۳-     اطلاع رسانی در خصوص فرآیند دریافت موافقت اصولی مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی در وزارت متبوع

۴-     اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند تبدیلوضعیتمراکزتحقیقاتی دولتی و خصوصیازاصولیبهقطعی در وزارت متبوع

۵-     اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند تاسیس پژوهشکده

۶-      ارزشیابی سالیانه مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی

 

          فلوچارت ارائه خدمت

۱.۱-      فرآیند درخواست تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی در داخل دانشگاه

۱.۲-      فرآیند درخواست تاسیس مراکز تحقیقاتی خصوصی در داخل دانشگاه

۱.۳-      فرآینددریافت موافقت اصولی مراکزتحقیقاتی دولتی و خصوصی در وزارت متبوع

۱.۴-      فرآیندتبدیل وضعیت مراکزتحقیقاتی دولتی و خصوصی ازاصولی به قطعی در وزارت متبوع

 


 

       آئین‌نامه ها، اساسنامه‌ها و فرم‌های مربوطه

۱.۱-      آیین‌نامه داخلی تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی

۱.۲-      آیین‌نامه داخلی تاسیس مراکز تحقیقاتی خصوصی

۱.۳-      آیین‌نامه وزارتی تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی

۲.۳-      آیین‌نامه وزارتی تاسیس مراکز تحقیقاتی خصوصی

   

۳-      مستندات لازم جهت تاسیس(موافقت اصولی) مراکز تحقیقاتی (پیوست ۵)

 ۳-۱  پژو هشکده های تحقیقاتی

       اساسنامه

                     آئين‌نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي علوم پزشکي دولتی

                         پاروپونیت تیپ

                           چک لیست

                            فرم یک

                           فرم سه

                 فرمهای مراکز تحقیقاتی متقاضی تبدیل وضعیت

                          جدول اطلاعات علمی

                           چک لیست امضاء شده

                            فرم یک قطعی

                           فرم دو قظعی

                           فرم سه قطعی

                          فرم داوری قظعی

                  مراکز تحقیقاتی دولتی

                         اساسنامه

                        آئین نامه

                      پاورپونیت تیپ

                      تغییر اسم مرکز

                      تغییر عضو مزکز

                     چک لیست

                       فرم ۱

                         فرم ۲

                مراکز تحقیقاتی غیر دولتی

                    اساسنامه

                   اساسنامه مرکز غیر دولتی

                 آئین نامه تاسیس مراکز غیر تحقیقاتی

                 پاورپوپینت  مراکز غیر دولتی

                 تفاهم نامه ها

                چک لیست غیر دولتی

                 فرم یک غیر دولتی

                فرم دو غیر دولتی

  پیوست اول

  پیوست دوم

  پیوست سوم

۴.۳-      نمونه اساسنامه مراکز تحقیقاتی

۱.۴-      مستندات لازم جهت موافقت قطعی مراکز تحقیقاتی (پیوست ۷)

۱.۵-      مستندات لازم جهت تاسیس پژوهشکده

۱.۶-آیین‌نامه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

 


 

پایش مراکز تحقیقاتی

 

 

 

ورود کاربر

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir

 

پیوندها