پایش مراکز تحقیقاتی نام واحد:

مدیریت پایش و ارزیابی مراکز تحقیقاتی شرح وظایف کلی

۱- روزآمدسازی اطلاعات اصلی مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه، موقعیت و نیروی انسانی هر مرکز به‌صورت مداوم

۲- انجام امور مربوط به فرآیند ارزشیابی سالانه فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه

۳- پیگیری فرآیند دریافت موافقت اصولی و قطعی مراکز تحقیقاتی پس از بررسی در دانشکده مربوطه

۴- پیگیری فرآیند توسعه مجموعه مراکز تحقیقاتی هر دانشکده

۵- پیگیری امور مربوط به جذب هیات علمی پژوهشی و یا متقاضیان طرح نیروی انسانی در مراکز تحقیقاتی

۶- نظارت بر امور مربوط به تاسیس و ارزشیابی مراکز تحقیقاتی خصوصی مصوب

 

لیست افراد مرتبط با خدمت و اطلاعات تماس

آقای دکتر مرتضی پورفزازم :

مدیر پایش و ارزیابی مراکز تحقیقاتی تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۰۶۱

پست الکترونیک: Pourfarzam@pharm.mui.ac.ir

 

خانم اعظم شیرانی : کارشناس پایش و ارزیابی مراکز تحقیقاتی تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۰۸۰ پست الکترونیک: zshirani63@gmail.

 

خدمات قابل ارائه

۱- اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی

در داخل دانشگاه

۲- اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند تاسیس مراکز تحقیقاتی خصوصی

در داخل دانشگاه

۳- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند دریافت موافقت اصولی مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی در وزارت متبوع

۴- اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند تبدیل وضعیت مراکزتحقیقاتی دولتی و خصوصی ازاصولی به قطعی در وزارت متبوع

۵- اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند تاسیس پژوهشکده

۶- ارزشیابی سالیانه مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی فلوچارت ارائه خدمت

۱.۱- فرآیند درخواست تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی در داخل دانشگاه

۱.۲- فرآیند درخواست تاسیس مراکز تحقیقاتی خصوصی در داخل دانشگاه

۱.۳- فرآینددریافت موافقت اصولی مراکزتحقیقاتی دولتی و خصوصی در وزارت متبوع

۱.۴- فرآیندتبدیل وضعیت مراکزتحقیقاتی دولتی و خصوصی ازاصولی به قطعی در وزارت متبوع آئین‌نامه ها، اساسنامه‌ها و فرم‌های مربوطه

۱.۱- آیین‌نامه داخلی تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی

۱.۲- آیین‌نامه داخلی تاسیس مراکز تحقیقاتی خصوصی

۱.۳- آیین‌نامه وزارتی تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی

۲.۳- آیین‌نامه وزارتی تاسیس مراکز تحقیقاتی خصوصی

 

۳- مستندات لازم جهت تاسیس(موافقت اصولی) مراکز تحقیقاتی (پیوست ۵)

فرمهای مراکز تحقیقاتی متقاضی تبدیل وضعیت

جدول اطلاعات علمی

چک لیست امضاء شده

فرم یک قطعی

فرم دو قظعی

فرم سه قطعی

فرم داوری قظعی

مراکز تحقیقاتی دولتی

 تغییر عضو مرکز

پاورپونیت تیپ

تغییر اسم مرکز

چک لیست

فرم یک

فرم دو

اساسنامه

۲ مراکز تحقیقاتی غیر دولتی

 اساسنامه مرکز غیر دولتی

پاورپوپینت مراکز غیر دولتی

تفاهم نامه ها

چک لیست

 فرم یک غیر دولتی

فرم دو غیر دولتی

پیوست اول

پیوست دوم

پیوست سوم

۴.۳- نمونه اساسنامه مراکز تحقیقاتی

۱.۴- مستندات لازم جهت موافقت قطعی مراکز تحقیقاتی (پیوست ۷)

۱.۵- مستندات لازم جهت تاسیس پژوهشکده

جک لیست پژوهشکده

آئين‌نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي علوم پزشکي

 فرم یک

  فرم سه

پاروپونیت

اساسنامه

۱.۶-آیین‌نامه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

پایش مراکز تحقیقاتی

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه