ساختار کمیته هاي منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي:

کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تشکیل میشود و وظیفه  تشکیل و نظارت بر کمیته های سازمانی اخلاق را به عهده دارد.صلاحیت کمیته های دانشگاهی اخلاق شامل رسیدگی به اعتراض به مصوبات کمیته های سازمانی ، رسیدگی به طرحهای مرتبط با شبیه سازی ، سلولهای بنیادی و مطالعات بین المللی است.

 

اهداف کلی

۱- رعایتموازینشرعي،حقوقيواخلاقيدرتماميپژوهشهاياپیدمیولوژیک،بالینيوعلومپایهوتحقیقاتنظامبهداشتي - درماني

۲- مراقبتازانسانهادربرابرخطراتاحتماليناشيازتحقیق

۳- حفظحقوقآزمودني،پژوهشگروسازمانمجريپژوهشوحفظارزشهاياسلاميدرانتخابموضوعوروندانجامتحقيق

۴- پیشگیريازاجرايطرحهايتحقیقاتيمغایرباموازیناخلاقاسلاميواخلاقمليکهممکناستتوسطمحققین (اعمازداخليوخارجي ) درداخلکشوربهاجرادرآید.

۵- ترویجفرهنگاستفادهازمشاوريناخلاقيوحقوقيدربرنامههايتحقیقاتي

اهداف وساختار