نحوه ارسال طرح ها :               

دریافت فرم خام پیش پرپوزال طرح های محصول محور ( فرم ها و دستورالعملهادر سایت معاونت پژوهشی )

وارسال فرم تکمیل شده به آدرس ایمیل : technology@mui.ac.ir

مهلت ارسال طرح ها : از تاریخ  ۱۳۹۵/۸/۱ لغایت ۱۳۹۵/۸/۳۰

این فراخوان از لاین تحقیقاتی واعلام اولویت مستثنی است .

شماره تماس : ۳۷۹۲۳۰۵۹ سرکارخانم مروی

ادامه

اولین فراخوان طرح های تحقیقاتی محصول محو ر ( فناورانه ) دانشگاه