نحوه ارسال طرح ها :               

دریافت فرم خام پیش پرپوزال طرح های محصول محور :

        ( فرم ها و دستورالعملهادر سایت معاونت پژوهشی )

ارسال فرم تکمیل شده به آدرس ایمیل های:

Isfhealthtechnology@gmali.com , technology@mui.ac.ir

مهلت ارسال طرح ها : از تاریخ  ۱۳۹۶/۲/۱ لغایت ۱۳۹۶/۲/۳۱

شماره تماس : ۳۷۹۲۳۰۵۹ سرکارخانم مروی

اولین فراخوان طرح های تحقیقاتی محصول محو ر ( فناورانه ) دانشگاه ۱۳۹۶