امه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۳۹۶-۱۳۹۱

برنامه استراتژیک معاونت پژوهشی

ادامه مطلب

برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir