هفته پژوهش در تاریخ ۱۲-۶ دیماه ۱۳۹۳ توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار می گردد.

 

مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ ۴/۸/۱۳۹۳در خصوص برگزاری هفته پژوهش و چگونگی انتخاب پژوهشگر برتر

 

اعلام فراخوان هفته پژوهش

برگزاری هفته پژوهش