سه شنبه دهم بهمن ماه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه با همکاری کانون پتنت، به مدت دو روز، اقدام به برگزاری کارگاه مالکیت فکری و ثبت پتنت، ویژه اعضای هیات علمی، دانشجویان، محققان و نوآوران نمود. در این کارگاه مهندس میترا امین لو مسئول اداره فناوری انستیتو پاستور ایران در خصوص اصول و مفاهیم مالکیت فکری، معرفی پایگاه داده های جستجوی اختراعات، نحوه نگارش متن اختراع و ادعانامه، روند ثبت اختراع داخلی و خارجی و نحوه پتنت خوانی به ارائه مطالب آموزشی پرداخت.

برگزاری کارگاه مالکیت فکری و ثبت پتنت، ویژه اعضای هیات علمی، دانشجویان، محققان و نوآوران

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه