تاریخ برگزاری جشنواره: دی ماه ۱۳۹۳
نوع همایش:‌ ملی - منطقه ای
 شروع ثبت نام: ۲۵/۴/۱۳۹۳

حداکثر زمان دریافت آثار شرکت‌کنندگان: ۱۵/۷/۱۳۹۳

وب سایت:   razi.‎‎research.‎‎ac.‎‎ir

بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir