تاریخ برگزاری جشنواره: دی ماه ۱۳۹۳
نوع همایش:‌ ملی - منطقه ای
 شروع ثبت نام: ۲۵/۴/۱۳۹۳

حداکثر زمان دریافت آثار شرکت‌کنندگان: ۱۵/۷/۱۳۹۳

وب سایت:   razi.‎‎research.‎‎ac.‎‎ir

بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی