روز دوشنبه ۹/۱۱/۹۶ از ساعت ۴۵ : ۷ دقیقه صبح، بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی طرح های بالینی در سالن شورای معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل شد. در این جلسه در خصوص راهکارهای مرتبط با اهداف میان مدت آیین نامه ارتقای پژوهشهای بالینی مصوب این شورا بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی طرحهای بالینی دانشگاه

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه