جلسه سخنرانی تجاری سازی تجهیزات پزشکی، مانیتورینک و ثبت سیگنال الکتروکاردیوگرام و کنترل کیفی

مکان : دانشکده فناوریهای نوین

 ادامه ...

جلسه سخنرانی تجاری سازی تجهیزات پزشکی در دانشکده فناوریهای نوین