صبح  روز یکشنبه  مورخ ۹۷/۸/۱۳، جلسه شورای پژوهشی مدیریت توسعه وارزیابی تحقیقات دانشگاه در سالن کنفرانس معاونت پژوهشی وفناوری تشکیل شد. و در خصوص دستور جلسه بحث و تبادل نظر انجام گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه شورای پژوهشی مدیریت وتوسعه ارزیابی تحقیقات دانشگاه

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه