انتصاب شایسته حضرت عالی رابه عنوان ریاست سازمان غذا ودارو کشور که مبین مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده تان در سطوح مختلف آموزش عالی کشور می باشد، تبریک عرض نموده وتوفیق روزافزون آنجناب را ازخداوندمتعال خواستاریم.

حناب آقای دکتر اصغری