ام و نام خانوادگی:           حسینعلی رستگاری

 

شماره تماس:                   ۳۷۹۲۳۰۶۴  

 

شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸ 

 

آدرس پست الکترونیکی: rastegari[at]mui.ac.ir

دفتر امور مراکز تحقیقاتی