نام و نام خانوادگی:  دکتر مرتضی پورفرزام        

 

شماره تماس:      ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۶۱           

شماره نمابر:                     

 

آدرس پست الکترونیکی:

pourfarzam@pharm.mui.ac.ir

کارشناسان :

دکتر زهرا فلاح

z_fallah@mail.mui.ac.ir

اعظم شیرانی   

  zshirani63@gmail.com

تلفن :۳۷۹۲۳۰۸۰

 

امور مراکز تحقیقاتی

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir