نام و نام خانوادگی:  دکتر مرتضی پورفرزام        

 

شماره تماس:      ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۶۱           

شماره نمابر:                     

 

آدرس پست الکترونیکی:

pourfarzam@pharm.mui.ac.ir

کارشناس :

اعظم شیرانی   

  zshirani63@gmail.com

تلفن :۳۷۹۲۳۰۸۰

 

امور مراکز تحقیقاتی

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه