دومین جلسه کار گروه سلول های بنیادی استان با حضور استاندار اصفهان، رئیس دانشگاه، رئیس بنیاد ملی نخبگان استان و جمعی از محققین حوزه علوم سلولهای بنیادی از دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان و پژوهشکده رویان برگزار شد.

اذامه

دومین جلسه کار گروه سلول های بنیادی استان با حضور استاندار اصفهان