مواجهه با معارضه ها در گرو ایستادگی و تقویت روزافزون تواناییهای نیروهای مسلح است. امروز نیروهای مسلح به بهترین نیروی انسانی ازلحاظ فکری، عملی و عزم و اراده احتیاج دارند. در هر بخش که مسئولیت و وظیفه ای برعهده دارید، بی وقفه و مستمر، کار و تلاش کنید.

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه