انتشارات دانشگاه ( مداد) در برگیرنده بانک کامل وبه روز از اطلاعات کتابهای منتشرشده دانشگاههای علوم پزشکی کشوربوده با آدرس          http://books.research.ac.ir

 در دسترس عموم می باشد.اطلاعات پیش از ۱۳۰۰ عنوان کتب منتشر شده دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سامانه مذکور ثبت شده است پنج دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، اصفهان ، شهید بهشتی ، ارومیه و مشهد از نظر تعدا د کتب منتشر وثبت شده در سامانه مذکور در صدر قرار گرفتند.

سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه وزارت بهداشت