برنامه سخنرانی تیم پژوهشی ازدانشگاه هامبورگ آلمان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (مرکز تحقیقات روان تنی)

۱۹ و ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

ادا مه ....

سخنرانی تیم پژوهشی دانشگاه هامبورگ آلمان