نام ونام خانوادگی : ایرج پارسائی

شماره تماس       : ۳۷۹۲۳۰۷۷

پست الکترو نیک    :

سرپرست مدیریت دفتر پژوهشی وفناوری