نام و نام خانوادگی:          

 

شماره تماس:                   ۳۷۹۲۳۰۵۷

 

شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸ 

 

شرح و ظایف:

 

۱.             از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آن ها به دفاتر روزانه، معین اعتبارات و تعهدات و دفتر کل.

۲.            تهیهو تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی ، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف.

۳.            -رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی.

۴.            انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حساب ، تهیه تراز عملیات ، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آن ها.

۵.            راهنماییو کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آن ها و بررسی صورت حساب های تنظیم شده.

۶.            تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی ،گزارش های لازم و بودجه تفصیلی.

۷.            رسیدگیو اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری.

۸.            نظارتو مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای ، جریان امور واحد و یا واحد های تحت سرپرستی ، اتخاذ

                          تدابیر و ارئه راهنمایی های لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحد های تابعه در جهت بهبود امور جاری.

۹.            همکاری در تهیه نامه ها ، بخش نامه ها ، دستور العمل ها و طرح تصویب نامه ها.

۱۰.        شرکت در کمسیون های مربوطه.

۱۱.           مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن.

۱۲.             ایده برای بهبود روند انجام امور مربوطه در معاونت پژوهشی

۱۳.             انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

 

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه