نام و نام خانوادگی:           دکتر  پریسا میرمقتدائی

 

 

شماره تماس:                      ۳۷۹۲۳۰۶۱ 

 

شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸ 

 

آدرس پست الکترونیکی: mirmoghtadaee[at]gmail.com

سرپرست حوزه کارشناسان مدیریت