نام و نام خانوادگی:           دکتر محمد هاشمی

 

 

شماره تماس:                   ۳۷۹۲۳۰۶۱   

 

شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸ 

 

آدرس پست الکترونیکی: a_hashemi[at]med.‎‎mui.ac.ir

سرپرست مدیریت توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی