نام و نام خانوادگی:           دکتر محمد هاشمی

 

 

شماره تماس:                   ۳۷۹۲۳۰۶۱   

 

شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸ 

 

آدرس پست الکترونیکی:

  a_hashemi[at]med.‎‎mui.ac.ir

 

 

مدیر امور پژوهشی دانشگاه

تهیه و اجرای دستورالعمل ها و آئین نامه ها جهت تقویت پژوهش در راستای سیاست های معاونت پژوهشی دانشگاه

نظارت و پایش بر تصویب کلیه پایان نامه ها

نظارت و پایش بر تصویب کلیه طرح های پژوهشی

تایید نهایی قراردادهای طرح های تحقیقاتی و سایر امور مالی طرح های تحقیقاتی

نظارت بر کلیه امور حوزه مدیریت امور پژوهشی

سرپرست مدیریت توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی