مهلت ثبت نام

 مبلغ سهمیه

تاریخ ورود

تاریخ خروج

۱۳۹۶/۱/۲۸ ۷۰۰۰۰ ۱۳۹۶/۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱/۳۱

سهمیه مجموع رفاهی چادگان