۱-      صدورحكم انتصاب دبير بنا به پيشنهاد شوراي مركزي

۲-     نظارت بر حسن اجراي امور و هدايت علمي و عملي كميته و واحد هاي تابعه

۳-     ايجاد ارتباط با اساتيد و مسئولين دانشگاه در جهت اهداف كميته

۴-     نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه و كميته

۵-     پيگيري امور مربوط به ارتباط كميته با نهادهاي داخل و خارج دانشگاه

۶-     گزارش عملكرد كميته به معاون پژوهشي دانشگاه

۷-     تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار

۸-    انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

۹-     عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه

شرح وظایف سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

قال الله تعالی : کُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنَّهُ لایُحِبُ المُسرِفین ؛ 
 بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمى دارد .

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir