۱-  تقاضای دانشجو به EDCدانشگاه

۲-ارسال تقاضای دانشجو از طرف EDCبه کمیته تحقیقات دانشجویان دانشگاه

۳- بررسی مستندات دانشجو و در صورت کسب امتیاز ارائه به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و ارسال به وزارتخانه متبوع

عضویت در استعدادهای درخشان دانشگاه بر اساس عملکرد پژوهشی دانشجویی

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه