فرآیند استفاده از دوره مشاهده گری در دانشگاههای دیگر