دو ره های پسا دکترا

پژوهشگران محترم متقاضی جهت اطلاعات بیشتر به کلیه مراکز تحقیقاتی دانشگاه علو م پزشکی اصفهان مراجعه نمایند.

فراخوان دوره های پسا دکترا

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir