با توجه به هماهنگی های انجام شده حوزه معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه و معاونت منابع انسانی پژوهش اداره کل آموزش وپرورش استان مقرر گردیده که طرحهای پژوهشی اولویت دار مورد نیاز اداره کل آموزش وپرورش از سوی اعضای محترم هئیت علمی دانشگاه اجرا گردد.

فراخوان طرح های پژوهشی در حوزه آموزش و پرورش