نحوه ارسال طرح :

زمان : ( اردیبهشت ماه ) از تاریخ۱۳۹۶/۲/۱ لغایت ۱۳۹۶/۲/۱

جهت اطلاعات بیشتر به سایت : http://nimad.ac.ir مراجعه فرمائید.

توجه : مهلت تمدید نخواهد شد.

ادامه مطلب

فراخوان چهارم طرحهای تحقیقاتی مو سسه ملی توسعه تحقیقات علو م پزشکی ایران