1.  نام و نام خانوادگی:            ایرج پارسائی
     
  2.   شماره تماس:                    ۳۷۹۲۳۰۷۷ 
     
  3.   شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸ 

           آدرس پست الکترونیکی: irajparsa4@gmail.com

مدیر دفتر