نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی تلفن
دکتر محمد رضا سلیمانی مدیر اطلاع رسانی و علم سنجی پزشکی ومنابع علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-عضو هیات علمی دانشگاه Soleymani@mng.mui.ac.ir ۳۷۹۲۳۰۷۲

 

 

 

 

مدیریت اطلاع رسانی،و علم سنجی

شاخ غول

بانی شو

کندو

بینشانه