نام و نام خانوادگی :           دکتر رویا کلیشادی

     شماره تماس :                  ۳۷۹۲۳۰۶۰-۳۷۹۲۳۰۷۰

     شماره نمابر  :                   ۳۶۶۸۷۸۹۸   

     آدرس پست الکترونیکی:   kelishadi@med.mui.ac.ir            
 

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی ومنابع علمی