دکتر مرتضی پورفرزام

سرپرست روابط بین دانشگاهی و بین الملل 

تلفن تماس: ۷۹۲۳۰۶۰ ۳- ۰۳۱

آدرس پست الکترونیکی:

pourfarzam@pharm.mui.ac.ir

International@mui.ac.ir

مدیر روابط بین الملل وبین دانشگاهی