امروز ۳ دیماه ۱۳۹۷ با حضور معاون محترم تحقیقات وفناوری از برگزار کنندگان رویداد آذر ماه پژوهش تقدیر وتشکر بعمل آمد.

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه