امروز ۳ دیماه ۱۳۹۷ با حضور معاون محترم تحقیقات وفناوری از برگزار کنندگان رویداد آذر ماه پژوهش تقدیر وتشکر بعمل آمد.

مراسم تقدیر و تشکر ازدست اندرکاران رویداد آذر ماه پژوهش

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه