نام و نام خانوادگی :          ایرج پارسائی

 

شماره تماس :                   ۷۹۲۳۰۷۷ 

 

شماره نمابر  :                   ۶۶۸۷۸۹۸    

 

آدرس پست الکترونیک :      

شرح وظایف :  

۱.            اقدام و نظارت در جمع آوری اطلاعات و ارایه آن جهت تهیه گزارش های آماری

۲.            تهیه فرم های آماری حسب مورد و نگهداری اطلاعات مطابق اصول اداری

۳.            ایجاد پایگاه اطلاعات آماری برای حوزه معاونت پژوهشی

۴.            سرپرستی امور مربوط به جمع آوری اطلاعات آماری مختلف در حوزه معاونت

۵.            طراحی و تهیه گزارشات آماری طبق اصول مربوط برای چاپ و انتشار

۶.            ارایه ایده برای بهبود روند تهیه و دست یابی به آمار مورد نیاز

۷.            انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

مسئول آمار