نام و نام خانوادگی :           محبوبه شجاعی      

 

شماره تماس :                   ۳۷۹۲۳۰۶۳

 

شماره نمابر  :                   ۳۶۶۸۷۸۹۸  

 

آدرس پست الکترونیک :      m_shojaei@mail.mui.ac.ir 

 

شرح وظایف مستول دبیر خانه :

 

۱.            ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره در یارانه و یا دفاتر مربوط

۲.            پاسخ گویی به مراجعان و راهنمایی آنان و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های آنان

۳.            تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحدهای اقدام کننده و پی گیری آنها

۴.            تهیه کزارشات مورد نیاز برای مقامات بالا دستی

۵.            همکاری با مسئول دفتر در زمینه آماده  سازی سوابق و پرونده ها و گزارشات مربوط

۶.            ارایه ایده جهت ارتقای امور دبیرخانه

۷.            نظارت بر حسن انجام  کلیه وظایف در دبیرخانه

۸.            انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

 

 

 

 

 

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه