نام و نام خانوادگی:           اکرم مظاهری

 

شماره تماس:                   ۳۷۹۲۳۰۶۰ - ۳۷۹۲۳۰۷۰ - ۳۶۶۸۸۱۳۸ 

 

شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸ 

 

آدرس پست الکترونیکی: a_mazaheri@mui.ac.ir 

شرح وظایف :

 

۱.            پی گیری امور ارجاعی از سوی معاون پژوهشی و ارایه گزارش لازم به ایشان

۲.            تهیه گزارشات لازم در زمینه فعالیت های حوزه برای ارایه به معاون پژوهشی

۳.            خلاصه کردن گزارش های واصله و ارایه آن ها برای مطالعه معاون پژوهشی

۴.              ابلاغ دستورات معاون پزوهشی به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدای تابعه و در صورت لزوم پیگیری آنها

۵.            آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات، کمیسیون ها،و سمینارها برای اطلاع و مطالعه معاون پژوهشی

۶.            نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک  مربوط به جلسات و کمیسیون ها ی معاون پزوهشی

۷.            استفاده از نرم افزار پردازش متن، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی

۸.            تهیه گزارش های مورد نیاز معاون پزوهشی

۹.            تهیه برخی نامه ها و متن نمابرها و تنظیم صورتجلسات

۱۰.    ارایه ایده جهت  بهبود امور مربوط بهدفتر معاونت پژوهشی

انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

 

 

نام ونام خانوادگی : نسرین جمدی
        

 

شماره تماس:                   ۳۷۹۲۳۰۶۰ - ۳۷۹۲۳۰۷۰ - ۳۶۶۸۸۱۳۸ 

 

شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸ 

 

آدرس پست الکترونیکی: njamadi7@jmail.com 

 

شرح وظایف :

۱.            تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با معاون پژوهشی و تعیین  وقت ملاقات

۲.            تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در حوزه معاونت پژوهشی تشکیل می شود و مطلع ساختن افراد شرکت کننده

۳.            پاسخ گویی به مراجعان و راهنمایی آنان و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست آنان بدون ملاقات با معاون پژوهشی

۴.            ثبت ملاقاتها جهت ارایه  گزارش کار

۵.            برقراری تماس با افراد و موسسات و سازمان ها برای هماهنگی و تنظیم ملاقات  و جلسات

۶.            انجام اقدامات لازم برای برقراری ارتباطات تلفنی معاون پژوهشی

۷.            تایپ نامه و گزارشات و جداول  و فرم های مورد نیاز در صورت لزوم

۸.            انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

مسئول دفتر معاون پژوهشی و فناوری