نام ونام خانوادگی : نسرین جمدی
        

 

شماره تماس:                   ۳۷۹۲۳۰۶۰ - ۳۷۹۲۳۰۷۰ - ۳۶۶۸۸۱۳۸ 

 

شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸ 

 

آدرس پست الکترونیکی: njamadi7@jmail.com 

 

شرح وظایف :

۱.            تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با معاون پژوهشی و تعیین  وقت ملاقات

۲.            تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در حوزه معاونت پژوهشی تشکیل می شود و مطلع ساختن افراد شرکت کننده

۳.            پاسخ گویی به مراجعان و راهنمایی آنان و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست آنان بدون ملاقات با معاون پژوهشی

۴.            ثبت ملاقاتها جهت ارایه  گزارش کار

۵.            برقراری تماس با افراد و موسسات و سازمان ها برای هماهنگی و تنظیم ملاقات  و جلسات

۶.            انجام اقدامات لازم برای برقراری ارتباطات تلفنی معاون پژوهشی

۷.            تایپ نامه و گزارشات و جداول  و فرم های مورد نیاز در صورت لزوم

۸.            انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

مسئول دفتر معاون پژوهشی و فناوری