محمد مکارمی نیا

             

                       شماره تماس :                   ۷۹۲۳۰۶۹ 

 

                      شماره نمابر  :                   ۶۶۸۷۸۹۸    

                       آدرس پست الکترونیک : makareminia@mui.ac.ir

          

شرح وظایف :

۱.      

۱.            شناخت کافی ازسیستمهایعاملمرکزبهمنظورنصبوراهاندازیعیبیابیوپشتیبانیسختافزاری.

۲.            نصب و راه اندازی ، نگهداری و پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه ها و دستگاههای جانبی

۳.            نصبلوازم  وقطعاتجانبیجهتافزایشتوانایی های سخت افزاری و راه اندازی آنها.

۴.            همکاریباکارشناسانشبکهوسیستمهایپایهوبرنامهریزانسیستمدرزمینهنصب،راهاندازیوپشتیبانیتجهیزاتموردنیاز.

۵.            برآورد،تهیهوتنظیمفهرستفنیقطعاتموردنیازبهمنظورپشتیبانیسختافزارهایموجودوانطباققطعات خریداری شده با مشخصات فنی مورد نظر.

۶.            مطالعهوتحقیقوتهیهگزارشدرزمینههایفناوریسختافزاریوارائهپیشنهادهایلازمبهمنظورارتقایسطحکیفیسختافزارهایمرکز.

۷.            بهینهسازیوجمعنمودنرایانههابرحسبنیازمرکز.

۸.            تهیهوتدویندستورالعملهایلازم در زمینه بهره برداری و نگه داری سخت افزارها به منظور حصول بهترین بازدهی

۹.            همکاریدرتدوینبرنامههایآموزشیوارائهآموزشهایلازمبهکارکنانمربوط.

۱۰.           مطالعهوتحقیقدرزمینهپیشرفتهایعلمیوفنیفناوریاطلاعاتوارائهنظراتمشورتیبهمقامهایمافوق.

۱۱.            مطالعهوارزیابیفعالیتها،سیستمهاوروشهایموجودوارائهپیشنهاداتطرحهایاصلاحیدرجهتنیلبهاهدافسازمانی.

۱۲.             مشارکتدرسمینارهایتخصصیوارئهنتایححاصلهازتحقیقاتوپیشرفتهایعلمیوفنیمربوطبهفناوریاطلاعات.

۱۳.            انجامبررسیهایراهبردیدرزمینهطرحهایجامعانفورماتیکوارائهآن

۱۴.             ارایه آمار دقیق از وضعیت  سخت افزار در حوزه معاونت

۱۵.             ارایه ایده برای بهبود وضعیت سخت افزاری حوزه

۱۶.              انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس پست الکترونیک : makareminia@mui.ac.ir 

مسئول رایانه