نام و نام خانوادگی:           دکتر مهدی نعمت بخش

  شماره تماس:                   ۳۷۹۲۳۰۶۰ - ۳۷۹۲۳۰۷۰ - ۳۶۶۸۸۱۳۸ 

  شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸ 

  آدرس پست الکترونیکی: nematbakhsh@med.mui.ac.ir 

                                                                                                                                                                                                         

معرفی معاون