با توجه به نامه مقام عالی وزارت و باستناد رای صادره در دویست وپنجاه ویکمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم زشکی

با تاسیس ۴ مرکز تحقیقاتی دانشگاه موافقت قطعی بعمل آمد.                                                       

مرکز تحقیقات تصویر برداری وپردازش سگنال

مرکز تحقیقات بیهوشی ومراقبت های ویژه

مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی

مرکز تحقیقات آب والکترولیت

                                                                                                                                                             

موافقت قطعی با تاسیس ۴ مرکز تحقیقاتی دانشگاه