با توجه به نامه مقام عالی وزارت و باستناد رای صادره در دویست وپنجاه ویکمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم زشکی

با تاسیس ۴ مرکز تحقیقاتی دانشگاه موافقت قطعی بعمل آمد.                                                       

مرکز تحقیقات تصویر برداری وپردازش سگنال

مرکز تحقیقات بیهوشی ومراقبت های ویژه

مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی

مرکز تحقیقات آب والکترولیت

                                                                                                                                                             

موافقت قطعی با تاسیس ۴ مرکز تحقیقاتی دانشگاه

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir