هفتمین جلسه شورای پژو هشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه درسال ۹۶ روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه در سالن شورای معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه تشکیل شد و طرحهای کمیته دانشجویی دانشکد ه ها بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

هفتمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه