نام  ونام خانوادگی : زهرا اطرج

سمت : کارشناس واحد-سنجش-ارزشیابی-تحقیقات-ونشر

تلفن :۳۷۹۲۳۰۶۸   

پست الکترونیک : Zahraotroj#gmail.com

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم شهیدی 

سمت: کارشناس واحد-سنجش-ارزشیابی-تحقیقات-ونشر

تلفن: ۳۷۹۲۳۰۶۷

نمابر: ۳۶۶۷۵۷۶۳

پست الکترونیک  Sayta_a_m@yahoo.com

   

همکاران انتشارات