نام  ونام خانوادگی : زهرا اطرج

سمت : کارشناس مسئول علم سنجی و ارزشیابی تحقیقات

تلفن :۳۷۹۲۳۰۶۸   

پست الکترونیک : sci@mui.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم شهیدی 

سمت: کارشناس انتشارات

تلفن۳۷۹۲۳۰۶۸   

الکترونیک  publications@mui.ac.ir

همکاران انتشارات