نام و نام خانوادگی: رقیه قضاوی

 سمت: کارشناس علم سنجی

پست الکترونیک: scientometry@mui.ac.ir

همکاران علم سنجی