نام و نام خانوادگی:           سارا آرتی

 

 

شماره تماس:                       ۳۷۹۲۳۰۶۷

 

شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸

 

آدرس پست الکترونیکیarti@mail.mui.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:           دکتر زهرا فلاح

 

 

شماره تماس:                                   ۳۷۹۲۳۰۸۰

 

شماره نمابر:                              ۳۶۶۸۷۸۹۸  

 

آدرس پست الکترونیکی:  z_fallah@mail.mui.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی:           سهیلا شیردوانی

 

 

شماره تماس:                              ۳۷۹۲۳۰۷۹

 

شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸

 

آدرس پست الکترونیکی:  shirdavani@mail.mui.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی:           مریم افشاری

 

 

شماره تماس:                             ۳۷۹۲۳۰۷۸

 

شماره نمابر:                        ۳۶۶۸۷۸۹۸

 

آدرس پست الکترونیکی:  researchmanager@mui.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی:           لیلا حسینی

 

شماره تماس:                           ۳۷۹۲۳۰۸۰

 

شماره نمابر:                      ۳۶۶۸۷۸۹۸

 

آدرس پست الکترونیکی:  l_hosseiny2003@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی:           اعظم  شیرانی 

 

شماره تماس:                           ۳۷۹۲۳۰۸۰  

 

شماره نمابر:                      ۳۶۶۸۷۸۹۸

 

آدرس پست الکترونیکی:   

 

همکاران