پایش مراکز تحقیقاتی

 

      نام واحد: مدیریت پایش و ارزیابی مراکز تحقیقاتی

 

 

شرح وظایف کلی

۱-     روزآمدسازی اطلاعات اصلی مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه، موقعیت و نیروی انسانی هر مرکز به‌صورت مداوم

۲-     انجام امور مربوط به فرآیند ارزشیابی سالانه فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه

۳-     پیگیری فرآیند دریافت موافقت اصولی و قطعی مراکز تحقیقاتی پس از بررسی در دانشکده مربوطه

۴-     پیگیری فرآیند توسعه مجموعه مراکز تحقیقاتی هر دانشکده

۵-     پیگیری امور مربوط به جذب هیات علمی پژوهشی و یا متقاضیان طرح نیروی انسانی در مراکز تحقیقاتی

۶-      نظارت بر امور مربوط به تاسیس و ارزشیابی مراکز تحقیقاتی خصوصی مصوب

 

      لیست افراد مرتبط با خدمت و اطلاعات تماس

دکتر رویا کلیشادی: مدیر پایش و ارزیابی مراکز تحقیقاتی

       تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۰۶۷

       پست الکترونیک: kelishadi@med.mui.ac.ir

رقیه قضاوی: کارشناس پایش و ارزیابی مراکز تحقیقاتی

      تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۰۶۷

       پست الکترونیک: r.ghazavi2011@gmail.com

 

 

        خدمات قابل ارائه

۱-     اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتیدر داخل دانشگاه

۲-     اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند تاسیس مراکز تحقیقاتی خصوصیدر داخل دانشگاه

۳-     اطلاع رسانی در خصوص فرآیند دریافت موافقت اصولی مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی در وزارت متبوع

۴-     اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند تبدیلوضعیتمراکزتحقیقاتی دولتی و خصوصیازاصولیبهقطعی در وزارت متبوع

۵-     اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند تاسیس پژوهشکده

۶-      ارزشیابی سالیانه مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی

 

          فلوچارت ارائه خدمت

۱.۱-      فرآیند درخواست تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی در داخل دانشگاه

۱.۲-      فرآیند درخواست تاسیس مراکز تحقیقاتی خصوصی در داخل دانشگاه

۱.۳-      فرآینددریافت موافقت اصولی مراکزتحقیقاتی دولتی و خصوصی در وزارت متبوع

۱.۴-      فرآیندتبدیل وضعیت مراکزتحقیقاتی دولتی و خصوصی ازاصولی به قطعی در وزارت متبوع

 


       آئین‌نامه ها، اساسنامه‌ها و فرم‌های مربوطه

۱.۱-      آیین‌نامه داخلی تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی

۱.۲-      آیین‌نامه داخلی تاسیس مراکز تحقیقاتی خصوصی

۱.۳-      آیین‌نامه وزارتی تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی

۲.۳-      آیین‌نامه وزارتی تاسیس مراکز تحقیقاتی خصوصی

۳.۳-      مستندات لازم جهت تاسیس(موافقت اصولی) مراکز تحقیقاتی (پیوست ۵)

            پیوست اول

            پیوست دوم

            پیوست سوم

۴.۳-      نمونه اساسنامه مراکز تحقیقاتی

۱.۴-      مستندات لازم جهت موافقت قطعی مراکز تحقیقاتی (پیوست ۷)

۱.۵-      مستندات لازم جهت تاسیس پژوهشکده

۱.۶-آیین‌نامه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

 


 

پایش مراکز تحقیقاتی