ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر پژوهشگران دانشگاه

(دارای امتیاز بازآموزی برای اعضاء محترم هیأت علمی و ارائه گواهی شرکت در کارگاه برای دانشجویان)

زمان برگزاری: چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵ از ساعت ۸ لغایت ۱۴

محل برگزاری کارگاه های آموزشی کتابخانه مؤیدالاطبا

لینک ثبت نام: www.lib.mui.ac.ir  (ثبت نام )

کارگاه آموزشی مرور سیستماتیک Systematic reviews

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه