روه هدف : کارشناس شاغل در حوزه معاونت پژوهشی وسایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه 

زمان برگزاری :نهم مردادماه ۱۳۹۶ شروع ساعت ۸ صبح لغایت ۲ بعد ازظهر

مکان برگزاری : سالن کنفرانس حوزه معاونت پژوهشی طبقه سوم

جهت ثبت نام روی لینک مربوطه کلیک کنید .

کارگاه آموزشی کاربرد کدهای اخلاقی در پژوهش