نام و نام خانوادگی :          آقای مجید رجبی

 

شماره تماس :                  ۷۹۲۳۰۶۲ 

 

شماره نمابر  :                   ۶۶۸۷۸۹۸    

 

آدرس پست الکترونیکی:         -                              

 

کارگزینی