هدف از اجراي برنامة «كرسي پژوهشي» چيست؟

ايجاد سهولت در اجراي طرح‌هاي پژوهشي و نيز حمايت از پژوهشگران داراي برنامة پژوهشي مدون. در اين برنامه، پژوهشگري كه براساس سوابق پژوهشي جزو محققين فعال دانشگاه بوده و نيز داراي توان علمي براي ارائة يك چارچوب نظري علمي و منسجم براي حل يك مسالة اولويت‌دار نظام سلامت باشد، مي‌تواند از پيش نسبت به تأمين اعتبار پژوهشي مورد نياز پروپوزال(هاي) خود اطمينان داشته باشد، و با اين اطمينان براي دستيابي به اهداف «نقشة تحقيقاتي» خود برنامه‌ريزي كند. معاونت پژوهشي دانشگاه در نظر دارد با استمرار اين برنامه در سال‌هاي آتي و با رفع تدريجي نواقص آن، دايرة شمول اين برنامه را گسترش دهد، تا جايي كه سهم عمده‌اي از اعتبارات طرح‌هاي پژوهشي از اين طريق هزينه گردد.

افراد مورد نظر براي احراز كرسي پژوهشي چگونه انتخاب مي‌شوند؟

پس از اعلام فراخوان عمومي، داوطلبان شركت در «برنامة يك‌سالة كرسي پژوهشي» بايد درخواست خود را به حوزة معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايند. پس از بررسي درخواست‌ها و بررسي سوابق علمي و پژوهشي افراد داوطلب، اسامي برگزيدگان «برنامة يك‌سالة كرسي پژوهشي» اعلام خواهد شد.

 

تا كنون چند دورة برنامة كرسي پژوهشي برگزار شده است؟

يك دوره در سال ۱۳۸۵ و يك دوره در سال ۱۳۸۶ برگزار شده و اكنون طرح‌هاي تحقيقاتي مورد حمايت، در دست انجام هستند. 

دورة بعدي برنامة كرسي پژوهشي دانشگاه در چه زماني برگزار خواهد شد؟

احتمال دارد كه دورة بعدي برنامة كرسي پژوهشي دانشگاه در سال ۱۳۸۸ برگزار شود.

چه كساني مي‌توانند در فراخوان شركت كنند؟

در آخرين دورة برنامة كرسي پژوهشي دانشگاه (سال ۱۳۸۶) تمامي اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه در پنج سال قبل از آن، موفق به انتشار لااقل چهار مقاله در نشريات معتبر بودند مي‌توانستند در اين فراخوان شركت كنند (منظور از نشرية معتبر، نشريات نمايه شده در مدلاين يا ISI هستند). در صورت برگزاري دورة جديد برنامة كرسي پژوهشي، ظوابط و شرايط وچگونگي ثبت نام اعلام خواهد شد.

منظور از نقشة تحقيقاتي چيست؟

چند سالي است كه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از محققين خود مي‌خواهد كه در راستاي يك «خط» (لاين) تحقيقاتي حركت كنند و از پراكندگي در مسير تحقيقات خود اجتناب نمايند. شايد بتوان «نقشة» تحقيقاتي را به عنوان يك گزينة كامل‌تر و جامع‌تر از «خط» تحقيقاتي دانست كه علاوه بر معرفي مسير حركت، چارچوب نظري علمي محقق را نيز معرفي مي‌كند. بديهي است يك محقق، براي حل مسايل اولويت‌دار نظام سلامت، يك چارچوب نظري علمي و منسجم را پيگيري مي‌كند؛ و «نقشة تحقيقاتي» بايد بتواند بين فعاليت‌هاي قبلي و بعدي پژوهشگر و چارچوب نظري او ارتباط برقرار نمايد. 

به عنوان يك مثال عيني، نمونه‌اي از «نقشة تحقيقاتي» مربوط به يكي از اساتيد محترم دانشگاه در وب‌گاه معاونت پژوهشي قرار گرفته است.برای  دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

برگزيدگان از چه امتيازي برخوردار خواهند بود؟

براي هر يك از افراد برگزيده، يك ميزان اعتبار پژوهشي معين در نظر گرفته مي‌شود تا در جهت انجام طرح‌هاي پژوهشي مرتبط با نقشة تحقيقاتي وي هزينه شود. ميزان اعتبار تخصيص داده شده به هر فرد از طريق نامه به اطلاع وي مي‌رسد. (سقف اين اعتبار در سال ۱۳۸۵ حداكثر شصت ميليون ريال و در سال ۱۳۸۶ حداكثر يكصد ميليون ريال بوده است).

اعتبار پژوهشي تخصيص يافته چگونه قابل جذب است؟

براي جذب اعتبار پژوهشي تخصيص يافته، فرد بايد يك يا چند پروپوزال در راستاي نقشة تحقيقاتي يا لاين تحقيقاتي خود ارائه كند. اين پروپوزال‌ها پس از يك بررسي اجمالي و در صورتي كه مشكل خاصي نداشته باشند منجر به انعقاد قرارداد خواهند شد. به هر حال پس از تصويب، مراحل كارشناسي بودجه، عقد قرارداد و پرداخت هزينه‌ها و دريافت گزارشات و ... مانند ساير طرح‌ها خواهد بود.

 آيا ميزان اعتبار پژوهشي تخصيص داده شده به هر فرد قابل افزايش است؟

خير؛ بنابراين محققين منتخب بايد در تدوين پروپوزال، سقف اعتبار پژوهشي خود را رعايت كنند.

آيا مي‌توان اعتبار تخصيص داده شده را براي انجام طرح‌هاي مشترك هزينه كرد؟

بلي؛ جذب اعتبارات پژوهشي از ساير منابع، همواره مورد حمايت و استقبال معاونت پژوهشي دانشگاه بوده است. بنابراين چنانچه فرد موفق به جذب اعتبارات پژوهشي از ساير منابع (داخل يا خارج دانشگاه علوم پزشكي اصفهان) شود، مي‌تواند براي تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز پژوهش خود، از اعتبار كرسي پژوهشي استفاده نمايد. همچنين دو يا چند فرد برگزيده در برنامة كرسي پژوهشي، مي‌توانند با ارائة پروپوزال مشترك، از جمع سقف اعتباري قابل استفادة يكديگر استفاده كنند.

آيا مي‌توان اعتبار تخصيص داده شده را براي انجام پايان‌نامه‌ها هزينه كرد؟

خير؛ براي انجام پايان‌نامه‌ها منابع اعتباري خاص خود پيش‌بيني شده است. البته طرح‌هايي كه در قالب برنامة كرسي پژوهشي اجرا مي‌شوند -مانند ساير طرح‌هاي پژوهشي مصوب- مي‌توانند پس از تصويب و اختصاص كد، به عنوان پايان‌نامه نيز معرفي شوند؛ بديهي است مانند ساير موارد پايان‌نامه‌ها، موضوع بايد در دانشكدة مربوطه پذيرفته و تصويب شود. «شيوه‌نامه حمايت حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي» مصوب دومين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ ۲/۴/۱۳۸۷ در اين زمينه قابل استناد خواهد بود.

آيا براي ارائة پروپوزال محدوديت زماني وجود دارد؟

بلي؛ محققين برگزيده بايد به مهلت زماني دريافت پروپوزال دقت نمايند، چرا كه پس از مهلت اعلام شده، پذيرش پروپوزال مقدور نخواهد بود.

 

گرانت تحقيقاتي اعطا شده در هفتة پژوهش چيست؟

يكي از راه‌هاي تشويق محققين برتر و برجسته در هفتة پژوهش و برخي مناسبت‌هاي ديگر، اعطاي اعتبار پژوهشي ويژه (گرانت پژوهشي) است. سقف اين اعتبار طي نامه‌اي به اطلاع برگزيدگان مي‌رسد. كلية ضوابط و شرايط جذب و هزينة اعتبار كه در مورد «برنامة كرسي پژوهشي» گفته شد، در اين مورد نيز صادق است. 

براي جذب گرانت‌هاي اعطا شده به محققين دانشگاه در هفتة پژوهش چه بايد كرد؟

محققين واجد شرايط بايد براي جذب گرانت‌هاي اعطا شده به محققين دانشگاه در هفتة پژوهش (وساير مناسبت‌ها)، بايد مانند كرسي پژوهشي عمل نمايند؛ بدين ترتيب كه فرد بايد يك يا چند پروپوزال در راستاي نقشة تحقيقاتي يا لاين تحقيقاتي خود ارائه كند. اين پروپوزال‌ها پس از يك بررسي اجمالي و در صورتي كه مشكل خاصي نداشته باشند منجر به انعقاد قرارداد خواهند شد. به هر حال پس از تصويب، مراحل كارشناسي بودجه، عقد قرارداد و پرداخت هزينه‌ها و دريافت گزارشات و ... مانند ساير طرح‌ها خواهد بود. 

ارسال «طرح آزاد» و «ارسال طرح براي جذب گرانت اعطايي» چه تفاوتي دارد؟

از نظر ضرورت ارسال پروپوزال و انعقاد قرارداد و پرداخت چند مرحله‌اي هزينه‌ها هيچ تفاوتي وجود ندارد؛ تفاوت اصلي در روش بررسي پروپوزال‌ها است:

اولاً طرح‌هايي كه براي جذب گرانت اعطايي ارسال شده‌اند، با سرعت بيشتري بررسي مي‌شوند و نسبت به طرح‌هاي عادي داراي اولويت هستند؛

ثانياً بررسي اينگونه طرح‌ها به صورت اجمالي انجام مي‌گيرد و عمدتاً تلاش مي‌شود با همكاري مجري، ايرادات طرح برطرف گردد و براي تصويب آماده شود. پيش‌فرض اين بررسي اجمالي اين است كه طرح، تصويب شده و بايد با همكاري مجري، ايرادات آن برطرف گردند. به هر حال برخي موضوعات مثل رعايت اصول اخلاقي، بررسي تكراري بودن، صحيح بودن و كامل بودن روش اجرا، استفاده از روش‌هاي آماري مناسب و خصوصاً بودجه نويسي صحيح قابل اغماض نيستند و الزاماً بايد كارشناسي شوند.

لازم به ذكر است كه با همكاري مجريان محترم، همة طرح‌هاي ارسال شده براي جذب گرانت‌هاي اعطايي تصويب شده‌اند و تاكنون موردي از رد پروپوزال وجود نداشته است؛ اين مهمترين تفاوت است.

 

پروپوزال آماده شده را بايد به كجا ارسال نمود؟

پروپوزال آماده شده بايد از طريق سيستم آنلاين ‌(به آدرس http://researches.mui.ac.ir) به حوزة مديريت امور پژوهشي دانشگاه ارسال شود.

سؤالات ديگر؟

درصورت وجود ديگر سؤالات و ابهامات مي‌توانيد با حوزة مديريت امور پژوهشي (تلفن داخلي ۳۰۶۱ و مستقيم ۶۶۸۵۷۶۱) تماس بگيريد.

کرسی پژوهشی